PHÓNG SỰ CƯỚI | HOÀNG QUÂN – PHƯƠNG LINH | 27.06.2019