TRI VUONG & TRANG CHU | PHÓNG SỰ CƯỚI | 04/01/2020